LUCKÝ, J. Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Při obhajobě doporčuji zodpovědět následující otázky: 1. Z jakých důvodů považujete za výhodnější zaměstnávat personál na hlavní pracovní poměr 2. Jaká rizika vyplývají Wine wellness centru z toho, , že se snaží napodobovat konkurenci

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíl práce uvedený v zadání autor parafrázuje, jeho obsah a smysl zůstává zachován.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup řešení logiciký, zvilené metody analýz jsou adekvátní.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Není zpracována Strategie SWOT
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Anglický překlad je neobratný s drobným gramatickými chybami v Abstraktu.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Např. u požadavků na hygienu není předpis, stanovující tyto požadavky.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Herzogová, Eva

Téma práce je aktuální a podnětné. Rozsah textu je 41 stran, což odpovídá očekávanému rozmezí. Autor uvedl dostačující informace v teoretické části potřebné k pochopení a k řešení části praktické. Navrhl doporučení pro optimalizaci wellness a tím splnil cíl práce. Na bakalářské práci bych ocenila především analytickou část a následné návrhy řešení, které by mohly dopomoci ke zlepšení kvality služeb a zvýšení návštěvnosti Wine Wellness. Menší výtku mám k formální a jazykové úpravě, kde jsou překlepy a chyby. Citací 27, z toho 2 cizojazyčné. Uvedené zdroje jsou odpovídající pro řešení práce, avšak některé z nich zastaralé. Práce se mi jeví jako velice přínosná pro praxi a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82421