REIF, L. Systém řízení zásob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Šeda, Miloš

Autor zpracoval diplomní projekt z oblasti, která se v studijním plánu oboru Aplikovaná informatika a řízení vůbec nezkoumá. Postupoval soustavně po celý rok a samostatně, fundovaně popsal teoretické základy řízení zásob a vytvořil kvalitní softwarové dílo v jazyku Python i s názorným grafickým výstupem, které až na autorem zmíněné neúplné ošetření nesmyslných vstupů při interakci s programem umožňuje simulaci reálných procesů řízení zásob.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klapka, Jindřich

Práce definuje některé hlavní problémy, které řeší soudobá teorie zásob, popisuje metody používané k jejich řešení, a je v ní navržen programový systém, který tato řešení provádí. Příklady výsledků jsou uvedeny v analytické i grafické formě. Autor popisuje a aplikuje deterministické i stochastické modely, hlavně ty, které byly vyvíjeny Waltrovou školou, a dále pracovníky Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Technické university v Liberci. Hlavním autorovým přínosem je sjednocení několika metod a přístupů do jednoho programového systému, který se může stát zdrojem cenných zkušeností pro rozvoj naší ekonomiky. Terminologie je však zde místy poněkud nepřesná. Např. na str. 28 se píše, že u Q-systému jsou zásoby objednávány v různých časových okamžicích, a na str. 31, že u P-systému jsou objednávány ve stejných okamžicích. Jenže ty okamžiky musí být vždycky vzájemně různé, neboť jinak by splynuly do jednoho. Správné by bylo psát např., že mezi jednotlivými objednávkami se vyskytují různě velké, případně stejně velké časové intervaly. Na téže stránce na začátku odstavce 4.2.2.1 je věta: Z grafu č. 2 je zřejmá funkce tohoto systému. Správně by mělo být: Z grafu č. 4 ..... Seznam třinácti chyb nebo překlepů jsem 9.6.2015 odevzdal Ing. Davidové. Pokud bude autor chtít v tomto směru výzkumu dále pokračovat, mohl by si svůj záběr rozšířit např. i o tvorbu časových rozvrhů výroby skupiny výrobků na skupině pracovišť, kde se vyskytují zásoby výrobků mezi jednotlivými pracovišti. K tomuto komplexnějšímu pohledu na problematiku řízení zásob by mu pomohlo prostudování práce: J. Klapka, R. Matoušek, V. Ševčík: Improvement of Time-Periodical Production Schedule of the Group of Products in the Group of Workplaces Through the Lot-Sizes Alteration. Proceedings of the 17th International Conference on Soft Computing MENDEL 2011, Brno, pp. 334-340. Citovaná práce je zaměřena na možnost aplikací v seriové strojírenské výrobě, kde by diplomant mohl uplatnit i své dosavadní zkušenosti s periodickými procesy, neboť u seriové výroby bývá snaha o její periodičnost přímo vyžadována a je zdůvodněna i z nákladového hlediska. Úkoly zadání diplomant splnil. Práci hodnotím stupněm velmi dobře. V Brně, dne 11.6.2015 Doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc, Hon.DSc., VUT Brno, FSI, ÚAI

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82489