MUSILOVÁ, E. Projekt v prostředí sportovních a tělovýchovných služeb - Rekondiční centrum Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Lepková, Hana

Studentce se podařilo na dobré úrovni zpracovat problematiku rekondičních center v ČR. V návrhové části je zajímavý model franchisingu. Doporučení pro RC Brno jsou realizovatelná v praxi a mohou zlepšit oblast nabízených tělovýchovných služeb CESA VUT v Brně. Práci hodnotím jako dobrou. BP navrhuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Studentka provedla analýzu rekondičních center na základě studia dokumentů a materiálů, řízených rozhovorů a osobní praxe. Prostřednictvím zjištěných skutečností zpracovala v návrhové části doporučení pro zkvalitnění činnosti rekondičních center a pro lepší aktivity RC Brno. Cíl práce byl splněn na velmi dobré úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Studentka provedla analýzu stávajících RC na základě studia materiálů, osobní praxe a rozhovorů a zpracovala návrhy a doporučení na změny. Zajímavý je návrh franchisingu. Zvolený postup řešení a použité metody hodnotím jako dobré.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Studentce se podařilo na dobré úrovni interpretovat získané informace a data a vyvodit z nich závěry pro návrhovou část BP.
Praktická využitelnost výsledků B Výstupy BP zpracované studentkou a podložené její vlastní praxí jsou velmi dobře aplikovatelné v oblasti kvalitních tělovýchovných a sportovních služeb. Mohou jednak pomoci v dalším rozvoji sítě rekondičních center v ČR, ale mohou také pomoci zlepšení aktivit RC Brno.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Struktura práce odpovídá požadavkům BP. Použitá terminologie a odborná jazyková úroveň jsou uspokojivé.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Práce s informačními zdroji odpovídá normě a je na dobré úrovni.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Jana, Martinková

Práce analyzuje činnost tří center VŠCHT Medicina Praha. V analýze uvádí jejich silné a slabé stránky a okolnosti, které mohou ovlivnit fungování RC v budoucnosti. Pro RC Brno jsou navržena opatření, která by mohla zlepšit jeho využitelnost a zvýšit počet klientů. Dále je navržen franchisový systém pro VŠCHT Medicina Praha. V práci chybí ekonomické parametry pro rentabilitu RC.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82469