ČUPR, P. Analýza vlivu zateplení na cenu bytových jednotek v typovém domě ve Vyškově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Adámek, Jiří

Diplomová práce odpovídá zadané cíle. Po obsahové i formální stránce splňuje všechny požadované náležitosti. K řešení problémové situace autor využil navrženou strukturu řešení problémové situace od prof. Ing. Přemysla Janíčka, DrSc. Autor prokázal, že se dokáže orientovat v dané problematice, je schopen samostatné práce a vytvořil vlastní závěry na základě informací, které si sám obstaral z komerční sféry.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Práce je zaměřena na zcela konkrétní výstup umožňující další rozpracování směrem k ověřování podmínek realizace objektu/ů/. Cílem práce je nabídnou nové možnosti řešení analýzy vlivu zateplení na cenu bytových jednotek. Cíle a rozsah zadání diplomové práce byly splněny.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Celkový způsob úrovně teoretické části odpovídá potřebám analytické části. Sestává z části z pasáží převzatých, na jejichž základech jsou vypracované pasáže vlastních.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Celková úroveň zpracování analytické části odpovídá potřebám zadaného úkolu, odpovídá možnostem studenta.
Odborná úroveň diplomové práce A Odborná úroveň diplomové práce po odborné stránce odpovídá znalostem získaným v rámci studia. Student se snažil při zpracování práce čerpat z informací z komerční praxe, které si student zajišťoval v celém rozsahu zcela sám.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Informace shromážděné v práci jsou přínosem pro teoretické i praktické využití v oboru soudní inženýrství.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Práce s literaturou a přehled literatury jsou v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Po grafické stránce je práce zpracována přehledně a pečlivě. Některé obrázky jsou hůře čitelné. V některých tabulkách není zřejmé, zda se jedná o ceny bez DPH anebo o ceny s DPH. V některých tabulkách schází výměry ploch. V půdorysech a pohledech projektu schází výškové kóty a okótování jednotlivých půdorysů.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kosová, Jaroslava

Diplomová práce je zpracována v souladu s jejím zadáním. Úroveň zpracování je na dobré úrovni. Práce splňuje požadavky zadání a lze ji doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Diplomová práce je zpracována v dostatečném rozsahu, cíle diplomové práce jsou splněny. V závěru postrádám shrnutí optimálního postupu pro posouzení návratnosti investice.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Pro splnění cíle, kterým je určení ekonomické výhodnosti provedení zateplení bytového domu vzhledem k bytové jednotce,, zvolil odpovídající metody a postupy. Při určování ekonomické výhodnosti zateplení vycházel z modelového případu zateplení obvodového pláště a střechy panelového bytového domu.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Úroveň zpracování je dobrái, pouze některé pojmy jsou vysvětleny málo srozumitelným způsobem. Student se ve své práci zabývá stanovením nákladů na zateplení s požadovanou a doporučenou tloušťkou izolantu, ale pouze jedním z možných způsobů provedení zateplení, další možnosti neuvádí. Výpočet nákladů na zateplení je proveden zjednodušeným způsobem, v tabulkách není uveden výpočet výměr určených pro zateplení, chybí některé údaje (tab. 7.3 není uvedeno, zda je cena s DPH). Ocenění bytových jednotek je doloženo v přílohách, rovněž tak komplexní posouzení skladby konstrukcí obvodového pláště a střechy provedené v programu Teplo 2014. V závěru student porovnává investiční náklady se zhodnocením vypočítaným z ceny bytové jednotky stanovené různými metodami před a po zateplení. Toto porovnání nemá pro investora žádnou vypovídací schopnost, stačilo by porovnání se změnou tržní ceny bytové jednotky.
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B Diplomovou práci lze využít jako návod pro orientační zhodnocení výhodnosti investice do zateplení obvodovího pláště.
Odborná jazyková úroveň B Odborná jazyková úroveň je dobrá, pouze některé pojmy nejsou dostatečně srozumitelně vysvětleny. U oceňovacích metod označuje jednu jao porovnávací (podle vyhlášky) a jednu jako komparativní (podle tržních cen).
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C V diplomové práci se občas vyskytují stylistické chyby, některé věty nedávají smysl. Vložené tabulky a texty z jiných zdrojů neodpovídají velikostí písma ostanímu textu. V textech ani přílohách nejsou uváděny odkazy na zdroje.
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 82613