DRÁB, D. Číslicově řízený měnič pro asynchronní motor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Knobloch, Jan

Student své práci věnoval značné úsilí, projevil samostatnost, tvůrčí myšlení a schopnost pronikat do hloubky problému. V rámci své práce student provedl požadované změny v návrhu procesorové desky, vytvořil software pro řízení laboratorního standu, který poté oživil a provedl měření. Kvalita výsledného dokumentu je více než nadprůměrná.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Klíma, Bohumil

Autor se ve své práci věnuje realizaci číslicového řízení asynchronního pohonu. Samotný text práce je napsaný s velmi dobrým nadhledem na řešenou problematiku a práce působí uceleným dojmem. Účelně a v nezbytné míře je proveden teoretický rozbor z oblasti teorie asynchronního stroje, frekvenčních měničů i metod řízení. Vlastním jádrem práce je návrh úprav řídicí desky pro laboratorní stand realizovaný na UVEE pro účely inovace výuky el. pohonů. Dále autor realizoval řídicí algoritmy, provedl ověření a prezentaci výsledků. V hodnocení práce vyzdvihuji precizní stylistické provedení textu, vlastní výstižné obrázky v jednotném grafickém stylu účelně doplňující text a podporující vysokou grafickou úroveň práce. Práce nezpochybnitelně prokazuje autorův velmi odpovědný a aktivní přístup k řešení zadání a odvedený velký kus kvalitní práce. Zadání práce bylo splněno nadstandardně jak v oblasti vlastních technických řešení, tak i v oblasti prezentace výsledků v textu práce. Odevzdané dílo, včetně dokumentace a vytvořených programů má značným význam pro rozvoj výuky el. pohonů na UVEE. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 82617