KSELÍKOVÁ, T. Institucionální rámec realitní činnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Telec, Ivo

Práce je celkově zdařilá v rámci mimoprávního oboru studia. Analytická část obsahuje v praxi využitelné poznatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Práce plně splnila své zadání a cíle, které jí byly stanoveny.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Teoretická část je zpracována patřičné úrovni. lepšímu hodnocení brání jen nedostatek širší polemiky s různými názory vyjádřenými v odborné literatuře včetně jejich kritiky.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Analytická část je zpracována na odpovídající úrovni a možnostech studentky i práce tohoto druhu a zaměření. Nemám připomínky.
Odborná úroveň diplomové práce B Studentka projevila svou práci odborné znalosti požadované v rámci jejího vysokoškolského studia. Nemám zásadní výhrady k práci.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce je zaměřena spíše prakticky, což ale není nijak na škodu, čímž se také stává bezprostředně využitelná i při uvažované reformě znaleckého práva.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Nemám připomínek.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Nemám připomínek.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Švancarová, Šárka

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce D
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití D
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 82551