KALENDA, L. Analýza a hodnocení rizik v návrhu zakládání staveb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Vymazal, Tomáš

Diplomovou práci hodnotím jako standardní na oboru RSK. Diplomová práce na praktickém příkladu ukazuje řízení a eliminaci rizik v návrhu díla v oboru stavební dodavatelské výroby. Diplomová práce obsahuje vše co má diplomová práce obsahovat a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Diplomová práce splňuje stanovené cíle a rozsah zadání.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Teoretická část je zpracována jasně, logicky a přehledně. Metody a nástroje popsané v teoretické části jsou prakticky aplikovány.Diplomant prokázal velmi vysoké znalosti. Domnívám se, že výpis pojmů a definic je zbytečně široký.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Zpracování analytické části je na velmi dobré úrovni. Vstupní data jsou zpracována jasně a transparentně. Použité metody jsou vhodné pro zpracování řešené problematiky. Zpracované podklady jsou uvedeny v seznamu literatury.
Odborná úroveň diplomové práce B Diplomová práce je na dobré odborné úrovni. Diplomant se orientuje v problematice. Některé metody, např. Ishikawovy diagramy nejsou uchopeny zcela beze zbytku. Rovněž kapitoly 6.3 až 6.6 jsou velmi strohé.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Diplomová práce ukazuje možnosti nahlížení na rizika ve fázi návrhu základové konstrukce stavebního objektu. V praktické části jsou aplikované metody analýzy rizik. Jejich použití v dokumentacích stavebních projektů je ovšem spíše ojedinělé, což je škoda.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Práce s literaturou je na dobré úrovni. Důvodem podezření na plagiát je shoda s uvedenými pracemi, která byla deklarována právě pro názvy zákonů a vyhlášek.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Formální úprava je na dobré úrovni, v práci se tu a tam objevují překlepy či ne zcela stylisticky vhodné formulace.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bednářová, Bronislava

Zpracování diplomové práce je na vysoké úrovni. Diplomant prokázal, že dokáže získané schopnosti aplikovat při řešení reálné problematiky ve více oborých odvětví zároveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Bez výhrad.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Přístup k řešení diplomové práce je správný. Velmi kladně hodnotím výběr a použití metod pro analýzu a posouzení rizik.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Problematika je dobře vypracovaná, avšak již několikrát popsaná v jiných publikacích.
Obtížnost a správnost řešení A Výstupy diplomové práce jsou kvalitní a daná problematika je řešena správně.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Diplomová práce má přínos pro praktické využití, především zaměřením na více oborových odvětví zároveň.
Odborná jazyková úroveň A Diplomová práce je po jazykové stránce zpracována na velmi vysoké úrovni.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Písemná i grafická úprava je na velmi dobré úrovni.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 82757