ŠANDERA, T. Třífázový střídač pro čerpadlo s asynchronním motorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Procházka, Petr

Autor se v bakalářské práci zabývá návrhem a realizací třífázového střídače pro asynchronní motor včetně jeho řízení. V rámci práce byl navrhnut a realizován univerzální třífázový střídač, který bude sloužit k napájení asynchronního motoru. Student si během řešení práce osvojil znalosti v oblasti návrhu výkonových částí měničů, řídicích obvodů a samotného řízení asynchronních motorů. Během řešení přistupoval k práci velmi zodpovědně a aktivně. Navrhl a realizoval třífázový střídač, který posléze uvedl do plně funkčního stavu, a tím splnil všechny body zadání. U studenta oceňuji především samostatnost a schopnost řešit problémy, které se během realizace zařízení objevily.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Huzlík, Rostislav

Student se v rámci své práce zabýval návrhem a realizaci třífázového měniče pro napájení asynchronního motoru za pomocí řízení měniče přes GPIC modul a program vytvořeny v prostředí LabVIEW. Práci lze rozdělit na dvě části. V první části se student zabývá návrhem měniče a tvorbou řídícího algoritmu. V druhá části student popisuje samotnou realizaci a oživování měniče. V samotné práci se vyskytuje pouze několik nepřesností, které nějak nesnižují kvalitu práce. Po stylistické stránce k práci nemám námitky. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 82693