PAPP, T. Konstrukční návrh měřicího volantu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Vančura, Jan

Diplomová práce pana Pappa se zabývá konstrukčním návrhem měřicího volantu. Student přistupoval z počátku ke své práci velice zodpovědně a pravidelně se dostavoval na konzultace. S postupem času však zájem o téma vymizel a dostavil se (zájem i student) až čtyři týdny před odevzdáním samotné práce. Tato situace vyústila v pozdější odevzdání práce a nesplnění některých bodů zadání. Práce je poněkud kratšího rozsahu, což koresponduje s výše popsanými skutečnostmi. Na druhou stranu dokázal pan Papp navrhnout a zajistit výrobu zařízení, o kterém si dovoluji říci, že splňuje základní podmínky, které jsem na ně kladl. Proto i přes značné nedostatky práce ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Čavoj, Ondřej

Předložená práce patří rozsahem mezi kratší, což by tolik nevadilo, kdyby byla alespoň naplněna relevantními daty. Student ale nezvládl splnit všechny body zadání a bohužel schází jedna z podstatnějších částí, při které měl navržené a vyrobené zařízení vyzkoušet. Práce tudíž neobsahuje žádný inženýrský výpočet nebo experiment a není možné hodnotit část interpretace výsledků. Samotný text je převážně na slušné úrovni a až na menší výjimky logicky uspořádaný. Možná i v důsledku snahy o umělé zvýšení počtu stran je ale práce místy spíše komentovaným souborem přehnaně velkých obrázků, které by se daly zmenšit a uspořádat účelněji, aby vyplnily spoustu prázdných konců stran. Stejně tak by bylo lepší číst například závěry z pevnostní analýzy, kterou autor v textu navrhuje, než informace o zkrácení šroubu při výrobě kvůli poškozenému závitu. I přes zásadní nedostatky by ale mohla být práce autora určitým přínosem a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 82657