PŘÍKAZSKÝ, P. Podnikatelský plán rozvoje firmy v oblasti dřevovýroby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Heralecký, Tomáš

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Novotný, Marek

"a) Formální úprava práce: -u grafů chybí popisky os (str. 39 a 40) -jednou jsou uváděny jednotky v názvu tabulky, jindy v tabulce přímo. b) Na straně 41 student uvádí že: ""V plánovaném projektu je pak zahrnuta výroba a zpracování dřevin na dýhy a biomasu."", přičemž je toto v praktické části zcela vynecháno. c) V prakticé části - technicko-ekonomická studie - doba návratnosti projektu - tabulka 20 (kap. 4.5.5) je počítáno s chybnou položkou pro výdaje za rok 2021 a 2022. d) V práci se vyskytují drobné nepřesnosti, např. na str.64 se student odkazuje na tabulku výnosnosti č. 18, přičemž tabulka č.18 je tabulkou splátkového kalendáře"

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82813