URBÁNKOVÁ, S. Výzkum spokojenosti zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňovská, Lucie

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hytychová, Kristýna

Průzkum spokojenosti zákazníků přinesl zajímavé podněty pro naši společnost a nové okruhy otázek pro zjišťování spokojenosti u zákazníků. Významný přínos mají také analýzy, které upozorňují na stávající stav, příležitosti a možná rizika ve formě hrozeb. Bakalářská práce splňuje požadavky společnosti BORS Břeclav a.s. na strukturu, vyhodnocení a závěrečná doporučení.Uvedená doporučení firma využije pro zlepšení stávajícího stavu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 84498