URBAN, P. Studie průběhu zakázky vybraným podnikem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce má vysoce konkrétní použitelnost při řešení vybrané technologie zpracování výrobních úkolů

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Uvedené cíle byly v plném rozsahu splněny
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Vybrané metody z oblasti přípravy výroby a následné realizace výrobních operací vytvoři y postup řešení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Výsledky byly použity při návrhu realizace v konkrétních podmínkách praxe
Praktická využitelnost výsledků A Využitelnost výsledků je ověřena implementací do konkrétního výrobního procesu
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava je vhodně doplněna obrázky, tabulkami i přílohy.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Výsledky práce dokumentují výstižnou prací s odbornou literaturou
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ing.Miloslav Krejbych

Student měl zájem v naší firmě o získání patřičných informací a zodpovědně je použil ve své bakalářské práci

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 84516