KRČÁLOVÁ, Ž. Studie řízení výrobní logistiky se zaměřením na plynulé materiálové toky v logistickém řetězci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce řeší dne s významnou oblast výrobní logistiky, která pro podnikatelský subjekt zabezpečuje rozvoj podnikání v dalším období.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Určené cíle byly v plném rozsahu splněny
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Použité metody řízení materiálových toků vzhledem ke skladovému hospodářství limitují postup řešení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Umístění skladu v omezených podmínkách výrobního závodu byly cestou na zabezpečení plynulých materiálových toků
Praktická využitelnost výsledků B Dobrý zádklad pro rozhodnutí TOP managementu podniku
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Textová část práce je vhodně doplněna částí grafickou. Jazyková úroveň podporuje kvalitu zpracovaného projektu
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Široký přehled přes použitou literaturu z dané oblasti i navazujících oblastí logistického řetězce
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Popelka, Pavel

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou řízení výrobní logistiky se zaměřením na plynulé materiálové toky v logistickém řetězci. Práce splňuje pokyny pro vypracování dle zadání. První část je věnována teoretickým východiskům, kde se autorka zabývá logistikou a a jejími jednotlivými prvky a procesy, které jsou relevantní pro praktickou část její práce. Ke zpracování přehledu využívá dostatečné množství odborné literatury. Kapitoly jsou členěny poměrně složitě a pro čtenáře může být místy problematické sledovat jejich logickou návaznost. Analýza současného stavu logistiky společnosti HICON – dopravní značení, s.r.o. je provedena velmi pečlivě a poskytuje kvalitní základ pro určení problémových oblastí v rámci řízení materiálových i informačních toků. Závěrečná část rozpracovává dvě z těcho oblastí, které autorka vyhodnotila jako nejpodstatnější. Velmi pozitivně hodnotím kapitolu, která rozpracovává návrh na pořízení nového skladu včetně technického rozpisu, kalkulace nákladů a případných úspor. Pro společnost HICON mohou tyto závěry sloužit jako dobrý základ pro vyvození dílčích opatření. Kromě drobných formálních a gramatických nedostatků nemám k předložené bakalářské práci dalších výhrad a mohu ji tak doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 84518