STOLÁŘ, J. Porovnání kritérií únavového porušení při pulzujícím namáhání v jednoosém tahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Horníková, Jana

Student se zabýval únavovým porušováním při zatěžování střídavým tahem-tlakem. V úvodní části bakalářské práce zpracoval přehledně stručný úvod do únavy materiálů, šíření trhlin a podrobněji se věnoval únavové životnosti. Provedl literární rešerši určení životnosti při nesouměrném cyklickém zatěžování a vybraná kritéria přehledně popsal a zpracoval numericky v programovém prostředí MATLAB. Pro porovnání jednotlivých kritérií využil experimentálních výsledků získaných při zatížení vzorku nesouměrným střídavým tahem-tlakem s různým středním napětím a graficky i číselně posoudil vhodnost těchto kritérií pro vzorky vyrobené z konkrétního materiálu. Velmi oceňuji samostatnost studenta při zpracování bakalářské práce a jeho schopnost vytvořit program pro posouzení vhodnosti kritérií pro různé materiály a nesymetrie zátěžných cyklů. Bakalářskou práci hodnotím jako výbornou, ale schopnosti studenta by mohly umožnit, při vhodněji rozloženém časovém plánu z jeho strany, odstranit i některé formulační nepřesnosti či zdokonalit formulaci závěrů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šebek, František

Bakalářská práce zabývající se porovnáním a ověřením kritérií únavového porušení v rámci Haighova diagramu pro dané experimenty se v úvodu věnuje únavě materiálu obecně. Z tématu je patrné, že jde o aktuální téma řešené na různých úrovních. Rešerše přechází ve stať o životnosti a autor se krátce zmiňuje o metodice provedených únavových zkoušek. Poté následuje prezentace experimentálně naměřených dat. Použití vlastních dat spolu s jejich následným zpracováním v rámci předložené práce podstatně zvyšuje její úroveň, přičemž autor se zabýval zejména hodnocením vlivu středního napětí. V závěru je pak uvedeno srozumitelné zhodnocení celé práce a jsou formulovány doporučení, co se týče použitelnosti jednotlivých kritérií únavového porušení. Práce obsahuje drobné gramatické a typografické nedostatky. Po grafické stránce lze vytknout částečnou nečitelnost Obr. 4.1, který by bylo vhodnější zpracovat spíše jako tabulku. Uvedené nedostatky však globálně nesnižují úroveň bakalářské práce, kterou doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 84030