MOHAUPTOVÁ, Z. Zhodnocení rizik návrhů rozvoje podniku působícího na trhu s pohonnými hmotami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Bumberová, Veronika

Práce naplňuje cíle spíše účelově. Kvalita (úroveň) a rozsah zpracování nejsou na odpovídající úrovni zejména v oblasti zpracování analýz vnitřního a vnějšího prostředí společnosti, tak u některých návrhů. Otázka č.1: Jaký je podíl činnosti z prodeje PHM a doprovodných služeb na celkových tržbách společnosti? Otázka č.2: Je možné "začlenit" proces mycí linky do v informačním systému (IS) a provázat ho s evidencí a počtem návštěvnosti zákazníků? Otázka č.3: Jaká je úroveň navrženého produktu vůči ostatním ručním mycím linkám na trhu v poměru cena/kvalita?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání D Návrh práce působí spíše účelově, nežli na základě výstupů provedených analýz.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C Teoretická část je vzhledem k vybranému tématu poměrně dobře zpracovaná.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody D Úroveň analytické části neodpovídá kvalitou a rozsahem požadavků na zdroje a data zejména v oblasti metod standardně vycházejících ze strategického řízení.
Odborná úroveň diplomové práce D Z hlediska odbornosti práce je u některých analýz schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry podprůměrná.
Přínos pro praktické i teoretické využití D Uvedený návrh v práci může poskytnout obecný náhled na náklady související s pořízením myčky a její instalací. Výhrady mám vůči časovému harmonogramu jednotlivých činností až po spuštění mycí linky do provozu včetně plánu potenciálního zisku, kdy prostřednictvím vyhřívací technologie (hadice, trysky, metly) lze profitovat z provozu mycí linky i v období zimních měsíců. Zhodnocení rizik se pak spíše zabývá již obsluhou (provozem) samotné linky a postrádá faktory v před(po)zaváděcí fázi (finance, poptávka atd.).
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C Citace jsou na relativně dobré úrovni, zejména pak v teoretické části. Výhrady mám pouze u některých citovaných zdrojů v analytické části práce.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň E Práce postrádá kontextuální návaznost některých vybraných kapitol: 3.4. Analýza a zhodnocení rizik, 3.5. Rozvoj firmy, 4. Řízení rizik ve firmách a metody jejich řízení. Tabulky postrádají formální úpravu, jednak po čitelné (tmavé pozadí), tak po stránce grafické (rozvržení tabulek).
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Tuhý, Michal

Práce jejím rozsahem odpovídá požadavkům na takové práce kladeny. Pro společnost ZEVOS a.s. bude práce použita jako jeden z dalších materiálů pro další rozhodování o investiční výstavbě ČS.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 84276