FIŠER, J. Návrh a měření asynchronního motoru malého výkonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Mach, Martin

Student se v bakalářské práci zabývá výpočtem, simulacemi a laboratorním měřením asynchronního motoru malého výkonu. Při řešení práce provedl podle výkresové dokumentace a literatury o stavbě elektrických strojů analytický výpočet vlastností daného stroje. Dále se zabýval simulacemi v programu Maxwell, kde provedl analytický výpočet pomocí nástroje RMxprt a simulace metodou konečných prvků. Součástí řešení bakalářské práce bylo i laboratorní měření na skutečném motoru. Získané výsledky jsou v práci porovnány. Student pracoval samostatně a postup práce průběžně konzultoval s vedoucím. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Klíma, Jiří

Student předložil k posouzení bakalářskou práci, která se zabývá výpočtem a měřením asynchronního motoru malého výkonu. Práce je rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu. Nejobsáhlejší kapitola je kapitola třetí, ve které se student věnoval analytickému výpočtu malého asynchronního motoru. Student měl k dispozici výkresovou dokumentaci a výpočet byl podle dokumentace korigován. Malou výtku bych měl ke skenování obrázků z literatury, kdy alespoň základní tvary statorových a rotorových drážek by šlo přemalovat v grafickém editoru. Dále byl proveden analytický výpočet pomocí programu RMxprt, který je integrován v balíčku ANSYS Maxwell a následně i řešení metodou konečných prvků (MKP). Tady bych dále vytknul, že u MKP není uveden detailní postup, kterým byly odečteny hodnoty magnetické indukce v jednotlivých částech motoru. Práce je plynulá, po vzhledové stránce je zpracována dobře pouze s drobnými nedostatky. Cíle práce byly beze zbytku splněny. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 84282