BOHÁČ, V. Analýza rizik možností posuzování charakteristických hodnot vlastností stavebních materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Misák, Petr

Diplomová práce je svým tématem unikátní a její výstupy jsou velkým přínosem pro oblast jak stavebního zkušebnictví, tak i rizikového inženýrství. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cílem diplomové práce bylo sestavit přehled normativních dokumentů používaných v Evropě, ve kterých je definován postup pro stanovení charakteristické hodnoty materiálových vlastností. Dále si práce kladla za cíl provést porovnání těchto různých postupů prostřednictvím jednoduchých simulací. V diplomové práci jsou splněny všechny vytyčené cíle a to v odpovídajícím rozsahu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Teoretická část shrnuje současně platné normativní dokumenty a vytváří přehled postupů pro výpočet charakteristické hodnoty z výsledků zkoušek. I přes drobné formální nedostatky je tato část zpracována na velmi dobré úrovni.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C Analytická část je zpracována dobře, ale je do značné míry ovlivněna jazykovou úrovní a vyjadřovacími schopnostmi autora.
Odborná úroveň diplomové práce B Po odborné stránce je diplomová práce zpracována na velmi dobré úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Přínosem práce je především shrnutí postupů pro stanovení charakteristické hodnoty z různých normativních předpisů. Diplomová práce dává celkový náhled na tuto problematiku a upozorňuje na téma, které je nejen v oblasti stavebního zkušebnictví opomíjeno.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C Všechny citace jsou v práci zpracovány správně, je však nutné vytknout nízký počet zahraničních citací.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Tabulky a grafy jsou v práci zpracovány velmi přehledně. Co je však nutné vytknout, je odborná jazyková úrovneň, která tak trochu kazí celkový dojem z diplomové práce.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Vymazal, Tomáš

Diplomová práce je zpracována velmi dobře. Teoretická i analytická část svědčí o dostatečných znalostech a orientaci v problematice. Diplomová práce svým rozsahem a obsahem splňuje požadavky na závěrečnou práci. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Diplomová práce splnila vytýčení cíle. Z pohledu stavebních materiálů postihuje ty nejrelevantnější.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Diplomant zvolil v podstatě jediný možný přístup k řešení, tj. provést rešerše dostupných postupů pro stavební materiály a zpracování modelových situací.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Diplomová práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Pro řešení byl použit odpovídající SW, pomocí kterého lze problematiku velmi dobře analyzovat. Zpracování podkladů, vstupních dat a použité metody jsou bez výhrad.
Obtížnost a správnost řešení A Řešení problému vyžaduje nadstandardní znalosti statistiky a příslušných standardů pro stanovení charakteristických hodnot.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Diplomová práce shrnuje postupy stanovení charakteristických hodnot pro základní stavební normy tříd 72 - Stavební suroviny, materiály a výrobky a 73 - Navrhování a provádění staveb.Vzhledem k zajímavým výsledkům se domnívám, že by bylo vhodné tyto výsledky uveřejnit v některém z odborných časopisů.
Odborná jazyková úroveň D V diplomové práci se neobjevují termíny, které by byly v rozporu s danou problematikou. Některá tvrzení či části textu nejsou zcela stylisticky v pořádku, ale na dobré úrovni práce to nic nemění.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B I přes velmi zdařilé grafické zpracování se v diplomové práci objevují překlepy či drobné chyby.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82130