KOVAŘÍKOVÁ, R. Hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

Jde o zcela běžné téma, které není nijak inovativní a k řešení je použito pouze obecně známých metod. Výsledky jsou využitelné pouze prakticky. Rozsahově i obsahově jde o velice snadnou problematiku, popsanou ve stovkách předešlých prací. Speciální znalosti nejsou pro řešení třeba.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Slezáčková, Hana

Teoretická část je zpracována odpovídajícím způsobem s dobrým využitím odborné literatury. Praktická část je zpracována při snaze o maximální možné využití výsledků práce firmou velmi dobře. Získané poznatky využít v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82104