SMETÁK, D. Návrh marketingového mixu pro společnost STAMPI MOBIL, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

1) V jaké podobě ovlivňuje Nový občanský zákoník spol. STAMPI? 2) Jak byla stanovena částka 827 Kč na realizovanou PPC kampaň (s. 72)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Dufek, Tomáš

Autor se zabývá metodou komunikačního mixu ve společnosti Stampi mobil, s.r.o. Poměrně podrobně se věnuje teoretické části, kterou aplikuje v analýze a návrhu řešení. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 85070