GASIOR, O. Komunikace mezi zařízeními pomocí technologie Bluetooth [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Lattenberg, Ivo

Bakalářská práce je po formální i odborné stránce v pořádku a nemám žádných výhrad. Zadání bylo beze zbytku splněno. Student pracoval samostatně a iniciativně, o výsledcích pravidelně informoval. Byly vytvořeny Bluetooth komunikační aplikace jak pro počítače s MS Windows tak pro zařízení Android. Aplikace pro oba operační systémy byly funkční. Student ověřil funkci komunikace mezi dokonce čtyřmi zařízeními. Jako velmi přínosné hodnotím to, že student si sám navrhl vlastní komunikační protokol s předáváním zpráv přes jednotlivá Bluetooth spojení mezi účastníky komunikace. Oceňuji vysokou programátorskou úroveň přiloženého kódu, použití správné architektury, využití návrhových vzorů, apod. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Botta, Miroslav

Student ve své bakalářské práci provedl návrh komunikačního protokolu pro IM (Instant Messaging) pro přenos správ mezi zařízeními vybavenými technologií bluetooth. Vytvořil dvě verze aplikace implementující popsaný protokol pro platformy založené na technologii MS Windows a Android. Práce z odborného hlediska splňuje zadání. Z formálního hlediska je práce na dobré úrovni s malým počtem překlepů a typografických prohřešků. Vložené obrázky by měli být ve vektorovém formátu a vložena v jednotném měřítku. V práci chybí metodika návrhu komunikačního protokolu anebo popis příbuzných protokolů. Celkově by se měl teoretický úvod věnovat problematice IM protokolů a ne popisu programovacích jazyků, operačních systémů anebo popisu vrstev bluetooth protokolu, které student v praktické části práce neimplementoval. Vytýkám vkládání zdrojových kódů přímo do textu práce, kde by bylo mnohem vhodnější grafické vyjádření popsaných algoritmů. Popis funkce protokolu by si také zasloužil grafické vyjádření komunikačního procesu (tzv. flow graph). Z odborného hlediska dále vytýkám přílišnou redundanci jednotlivých polí navržené protokolové datové jednotky. V současném stavu jsou jednotlivá pole reprezentovaná v podobě znaků, kde by měli být správně využity binární reprezentace, které sníží redundanci o více než polovinu. Na základě uvedených informací hodnotím práci známkou B.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 85200