JIRÁK, J. Vizualizace a interpretace dat v sociální síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Atassi, Hicham

Student Jakub Jirák vypracoval bakalářskou práci na téma „Vizualizace a interpretace dat v sociální síti “. Student přistupoval k práci velmi aktivně a konzultoval pravidelně. Zpracování považuji za velmi zdařilé a oceňuji fakt, že student dokázal nalézt nejlepší řešení pro získání dat ze sítě facebook. Práce je psána přehledně a srozumitelně a detailně popisuje různé způsoby získání dat ze zmíněné sociálně sítě. Výstupem práce je aplikace schopna získat strukturovaná data uživatelů, které mohou být dále zpracována. Práci hodnotím známkou 95/A.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Burget, Radim

Tato práce se zabývá zpracováním dat ze sociální sítě Facebook a výsledkem je aplikace, která je schopna taková data ze sociální sítě získat a vhodně zobrazit. Novost navržené aplikace spočívá v analyzování profilů, nikoli jen firemních stránek. Zadání bakalářské práce bylo splněno v plném rozsahu. Jedná se o kvalitně zpracovanou bakalářskou práci jak po technické tak formální stránce, kde se student musel seznámit s velkým množstvím různých technologií a vhodně je propojit.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 85217