KONEČNÝ, T. Měření charakteristik reproduktoru v různých typech ozvučnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Schimmel, Jiří

Bakalářská práce byla zaměřena na inovaci laboratorní úlohy předmětu Elektroakustika, která se zabývá měřením impedanční charakteristiky reproduktoru a sledováním jejích změn po instalaci reproduktoru do různých typů reproduktorové skříně. Zadání práce patří k jednodušším, ale student k jeho řešení přistupoval zodpovědně a pravidelně chodil na konzultace. Provedl návrh a simulace dvou reproduktorů v různých typech reproduktorových skříní a pro jeden z nich realizoval variabilní skříň, kterou lze použít jako polouzavřenou, uzavřenou a bassreflexovou se dvěma různými nátrubky. Student tedy prokázal i konstrukční schopnosti, pouze s drobným pochybením při návrhu rozložení a délky bassreflexových nátrubků. V závěru student provedl měření charakteristik všech variant ozvučnice a zjistil také vliv vnitřního tlumení skříně na impedanční charakteristiku reproduktoru. Výsledky těchto měření budou použity v přednáškách předmětu Elektroakustika. K formálnímu zpracování práce nemám závažnější připomínky, pouze v grafech simulace modulové kmitočtové charakteristiky bassreflexové ozvučnice měly být vidět i charakteristiky samotného nátrubku.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Pavlíček, Tomáš

Práce se zabývá různými typy ozvučnic, přesněji otevřenou, uzavřenou a bassreflexovou ozvučnicí. Student zvládl problematiku návrhu a simulace ozvučnic. Nasimuloval dva reproduktory s různými typy ozvučnic, z toho jeden realizoval. Provedl však pouze některá ze zadaných měření. Měření impedančních charakteristik, což je ztěžejní část práce, je kompletní a přehledně porovnáno. Zcela ovšem chybí měření směrových charakteristik. Dále výpočet TS-parametrů z impedančních charakteristik je proveden pouze jednou a to pro uzavřenou ozvučnici s tlumením. Vypočtené TS-parametry jsou navíc nesprávně porovnávány s katalogovým listem použitého elektroakustického měniče, kde jsou zpravidla uvedeny výsledky měření ve volném poli. Práce obsahuje spoustu typografických chyb, jako například chybějící diakritika, chybějící interpunkce za vzorci nebo výčtem, místy použití první osoby místo třetí osoby trpného rodu nebo špatné dělení slov. V teoretickém úvodu se objevilo několik faktických nesrovnalostí. Veličiny jsou v některých případech popisovány vícekrát nebo nejsou popsány těsně za vzorcem. V grafech simulací bassreflexových ozvučnic chybí modulová kmitočtová charakteristika nátrubku, což znemožňuje jednoduché porovnání jednotlivých návrhů. Student se často odkazuje na výroky vedoucího, což může navozovat dojem, že problému nerozumí. Používá nedůvěryhodné a irelevantní zdroje.

Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 85229