ČEVELA, S. Finanční a ekonomická strategie podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Mašterová, Lucie

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části D
Přínos a praktické využití návrhu D
Iniciativa a samostatnost při zpracování D
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 D
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) D
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
D

Otázky

Posudek oponenta

Šamaj, Ján

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 23326