MAFKA, M. Použití optických vláken v prostředí s nebezpečím výbuchu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Filka, Miloslav

Student Martin Mafka aktivně pokračoval na rozpracované části zadání. Byl aktivní, pravidelně docházel na konzultace, připravil metodiku a zpracoval novou problematiku uplatnění optických vláken v nebezpečném prostředí včetně četných měření výkonu. Jeho přístup k zadanému úkolu hodnotím velmi kladně.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Münster, Petr

Teoretická část práce se zaměřuje na popis hodnocení rizik jednotlivých prostředí, druhy ochran, typy zkoušení optických systémů a hodnocení nebezpečí vznícení. Kapitola 6 se pak věnuje vlastní práci studenta, kdy bylo provedeno měření zdrojů optického záření a jejich vyhodnocení. K rozsahu ani kvalitě teoretického popisu nemám žádné výhrady. V praktické části student splnil všechny body zadání. Celkově je práce zpracována dobře. Po jazykové a formální stránce bych vytknul následující: - nevysvětlení zkratky EX v úvodu práce, - nevhodné pojmenování kapitoly 2.3 "Všeobecně", - v kapitole 2.3.1 špatné uvedení úrovně ochrany u EPL Mb, - nesrozumitelný text v úvodu kapitoly 4.2.6. Vzhledem k celkovému zpracování práce, navrhuji známku B, 86 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 85291