STUDENÝ, R. Zvýrazňování degradované řeči pomocí odstranění disonantních složek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Smékal, Zdeněk

Student pracoval samostatně a chodil obřas na konzultace. Splnil zadání. Je škoda, že pracoval v časovém presu a výslednou bakalářskou práci již nestihl předložit vedoucímu. Proto jeho práce obsahuje řadu formálních i obsahových chyb, kterým se bylo možno vyhnout. Je škoda, že jeho samostatný přínos je títmo částečně znehodnocen.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Mekyska, Jiří

Student splnil zadání bakalářské práce jen z poloviny. Sice navrhl metodu, která pomocí číslicové filtrace odstraní kmitočtová pásma, která projevují disonanci vůči základnímu tónu, ale již neprovedl robustní testování kvality a srozumitelnosti řeči pomocí percepčních metod (např. PESQ). Z odborného hlediska je práce na nízké úrovni. Kapitola 3 je pouze výtahem z článku „Metody detekce základního tónu řeči“, který byl publikován doktorem Atassim v časopise Elektrorevue. Student dokonce převzal jeho obrázky. Sice je citoval, ale nejsou tak složité, aby je nemohl vygenerovat v prostředí MATLAB sám. Část díla je pouze zjednodušením bakalářské práce pana Sadila publikované v roce 2012. Interpretace výsledků práce není dostatečná. Z formálního hlediska je práce rovněž na nízké úrovni. Práce je špatně formátovaná, většina proměnných ve vzorcích není vysázena kurzívou, objevují se zde překlepy, atd.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 85292