CHAPČÁK, D. Využití virtualizace při simulaci datových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Krkoš, Radko

Pán David Chapčák sa vo svojej bakalárskej práci venoval najmä výkonnostnému porovnaniu virtualizovaných sietí s reálnymi. Po odbornej stránke je práca priemerná, v texte sa vyskytujú technické nepresnosti, niektoré celkom vážne. Formálne spracovanie dokumentu je relatívne obstojné. Slabšie je logické členenie, autor napr. mieša vlastný prínos s teoretickým úvodom, niektoré časti nie sú rozpracované dostatočne detailne. Kladom práce je celkom dobrá interpretácia a diskusia výsledkov meraní, ktorej sa autor venuje celkom podrobne, bohužiaľ na rozdiel od predchádzajúceho popisu experimentu. Študent pracoval počas riešenia samostatne, konzultácie a zrejme aj vynaložené úsilie zintenzívnil až s blížiacim sa termínom odovzdania. Zadanie považujem v minimálnej nutnej miere za splnené. Prácu odporúčam k obhajobe a navrhujem hodnotenie D/61 bodov.

Navrhovaná známka
D
Body
61

Posudek oponenta

Burda, Karel

Cílem práce bylo popsat současný stav a možnosti virtualizace platforem za účelem ověřování parametrů datových sítí. Dalším cílem byla praktická realizace virtuální sítě a porovnání jejích parametrů s adekvátní reálnou sítí. První dvě kapitoly pojednávají obecně o virtualizaci a o typech virtualizace platforem. Třetí kapitolu autor věnoval virtualizačním nástrojům. V rozporu se zadáním se omezil pouze na tři z několika desítek existujících. I u těchto tří nástrojů však chybí jejich podrobné porovnání z hlediska možností vytváření sítí a autor zde jednoduše deklaruje, že osobně preferuje nástroj VirtualBox. Čtvrtá kapitola stručně charakterizuje experimentální sítě a síťové simulátory. V páté kapitole autor přechází k praxi. Jak již bylo uvedeno, k experimentům si autor vybral VirtualBox. Tvorba virtuálního stroje je zde popsána jen pro počítač a nikoliv pro směrovač. Navíc autor nedostatečně popisuje, jak konfigurovat síťová propojení mezi virtuálními stroji a jaká jsou zde omezení. Odstrašující je například "popis" síťové konfigurace na s. 34, kde autor uvedl sérii příkazů, bez toho, že by řádně vysvětlil jejich účel. Jakýkoliv čtenář při pokusu vytvořit vlastní virtuální síť je tak odkázán na studium z jiných pramenů a autorova práce je k ničemu. Šestá kapitola prezentuje výsledky experimentálních měření. Autorovy výsledky však nevyhlíží důvěryhodně - v práci nejsou uvedeny konfigurační parametry scénářů, na přiloženém DVD se nenacházejí virtuální stroje a tak nikdo nemůže autorovy výsledky ověřit. Rozdíly mezi výkonností virtuální a reálné sítě autor nikde neanalyzuje a tak nebyl splněn další ze zadaných cílů, kterým byla možnost ověřování vlastností sítí. Z formálního hlediska je práce na průměrné úrovni. Číslování odkazů není ani podle pořadí jejich výskytu v textu ani podle abecedního seznamu autorů. Celkově konstatuji, že zadání je splněno částečně a na nízké úrovni. K důležitým problémům (např. volba virtualizačního nástroje) nebyla provedena řádná diskuse a podstatné aspekty řešení jsou popsány nedostatečně (např. síťová konfigurace virtuálních strojů). Z těchto důvodů hodnotím práci 55 body, tj. stupněm E.

Navrhovaná známka
E
Body
55

Otázky

eVSKP id 85276