KÖHLER, T. Použití slitin hořčíku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Němec, Karel

Student přistoupil k řešení zadaného tématu velmi zodpovědně a předkládaná práce je na vysoké úrovni. Je psána čtivě, přehledně a srozumitelně, bez závažných chyb. Přístup autora nelze označit jinak než za velmi aktivní. Práci proto hodnotím známkou "výborně" a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ročňáková, Ivana

Bakalářská práce předložená autorem Tomášem Köhlerem na téma „Použití slitin hořčíku“ o celkovém rozsahu 38 stran splňuje po formální stránce všechny potřebné náležitosti kladené na bakalářskou práci. Student si vybral zajímavé téma, které zpracoval do literární rešerše a při jejím vypracováním použil 39 zdrojů. Obsah této práce je přehledně a logicky rozdělen do 7 kapitol včetně použité literatury a seznamu zkratek a velmi dobře popisuje zadanou problematiku. V úvodní kapitole autor stručně popisuje historii objevení a využití hořčíku. Další pasáže kapitoly jsou věnovány jeho výrobě. Kapitola 3 se podrobně zabývá slitinami hořčíku, jejich rozdělením s konkrétními příklady a značením dle norem ČSN, ČSN EN a ASTM. Rovněž je zde popsáno tepelné zpracování hořčíkových slitin a možnosti jejich recyklace. V kapitole 4 se autor zabývá aplikacemi hořčíkových slitin zejména v automobilovém průmyslu, v leteckém a vojenském průmyslu a v elektrotechnice. Zmíněno je také velice aktuální použití v oblasti sportovního vybavení a lékařství. V neposlední řadě je zde vyzdviženo užití hořčíku pro skladování vodíku. Kapitola 5 je tvořena závěrečným shrnutím získaných poznatků a jasně a věcně vystihuje celou práci. Bakalářská práce je vypracována v doporučeném rozsahu a v souladu s platnou směrnicí, splňuje všechny zadané požadavky. Práce je po formální a stylistické stránce v pořádku, pouze není dodrženo postupné číslování citací. Autor téma zpracoval na velice vysoké úrovni a tímto ji doporučuji k ústní obhajobě s celkovým hodnocením: výborně – A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 85106