HŘEBÍČKOVÁ, J. Komparace daně z příjmů právnických osob v rámci vybraných zemích EU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Svirák, Pavel

Doporučená otázka: Jaká byla reakce vedení společnosti k závěrům a doporučením uvedených v bakalářské práci?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Jašková, Soňa

Předložená bakalářská práce je věnována srovnání daňové zátěže korporací ve vybraných zemích EU. Autor práce se zaměřil na složitou problematiku. Vzhledem k potřebám výpočtů pro konkrétní společnost ABC s.r.o. která má specifický výrobní model a strukturu však pokryl zadané téma dostatečně. Proto doporučuji předloženou práci uznat jako bakalářskou, a v případě uspokojivého zodpovězení otázek navržených pro diskuzi hodnotit známkou dobře (tj. C).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 85154