VÁLEK, L. Vývoj zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Svirák, Pavel

Doporučená otázka: V bakalářské práci se zmiňujete, že se očekává zrušení tzv. super hrubé mzdy. Upřednostnil byste její zrušení nebo spíše snížení sazby daně včetně solidární daně? Uveďte, kterou variantu a proč.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hradský, Pavel

Lukáš Válek si zvolil velmi zajímavé téma své práce, neboť zdanění příjmů prostřednictvím daně z příjmu ze závislé činnost se dotýká široké populace. V první části své práce nejprve charakterizuje právní stav, tj. analyzuje příslušná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném k datu 31.12.2014, dále se zabývá jednotlivými dopady legislativních změn od roku 2003. Daný postup mi přijde logicky zvolený. Znázornění údajů prostřednictvím grafů a tabulek dosahuje dle mého názoru přehlednosti a srozumitelnosti, přičemž obsahové a formální zpracování svědčí nejen o teoretickém zájmu studenta o danou problematiku, ale taktéž o jeho praktických zkušenostech s tímto tématem. Praktická část bakalářské práce je rozdělena do tří úrovní dle příjmů poplatníků, což mi sice nepřipadá úplné, ale vyhovující. V dané části mě nejvíce oslovily z hlediska názornosti spojnicové grafy výsledných daňových povinností poplatníků a taktéž grafy procentuální výše čisté mzdy, které podle mého vypovídají o celkové práci a dosažení zamýšleného cíle. Je otázkou, zda-li poměrně dlouhé slovní popisy dosažených výsledků neubírají intenzitě a hutnosti předmětné práce. V konečném důsledku mám za to, že nikoli, neboť maximálně precizní popis grafické a datové části je nezbytným předpokladem pro komplexnost a celkové vyznění práce jako celku. Cíle práce je dle mého úsudku bylo dosaženo, student provedl zamýšlené porovnání zdanění příjmů ze závislé činnosti poplatníků s rozdílnými parametry. Celkově práci hodnotím známkou C, tedy práci, která naplnila stanovené cíle.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 85153