PŘIKRYL, J. Parogenerátor tlakovodního reaktoru VVER-440 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Suk, Ladislav

První část práce se zabývá historií parogenerátorů západní koncepce s detailním popisem jednotlivých konstrukčních prvků. V této části by k ucelenosti prospělo chronologické třídění jednotlivých koncepcí. V praktické části autor vytvořil podle částečné výkresové dokumentace parogenerátoru VVER 440 V-213 jeho 3D model. Tento 3D model by měl sloužit jako studijní pomůcka při výuce jaderných předmětů. Přes určité nepřesnosti plynoucí z neúplné dokumentace a omezeného výpočetního výkonu tento model hodnotím kladně. Student formálně splnil cíle zadání a práci doporučuji k obhajobě s hodnocením B/velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Martinec, Jiří

V bakalářské práci student splnil všechny zadané cíle. V rešeršní části popsal problematiku parogenerátorů z pohledu historie a vypracoval základní rozlišení dvou koncepcí po stránce konstrukčního návrhu. Student také vhodně zmiňuje provozní nedostatky parogenerátorů typu PWR. Praktickou část student zaměřuje na parogenerátory reaktorů VVER-440. Výstupem bakalářské práce se stává použitelný model ve 3D softwaru k širšímu použití v rámci projektu CENELÍN, ve kterém spolupracují další technické univerzity v ČR. Tento výstup mohl být alespoň částečně zpracován do přístupnějšího formátu k vizuálnímu hodnocení (třeba .pdf a podobně). Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 80378