VALČÍK, M. Variantní řešení výroby modulární skříně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Podaný, Kamil

Student se na první konzultaci dostavil až 20. dubna a pak těsně před odevzdáním. Přes značné úsilí vynaložené v posledních dnech se mu nepodařilo téma dostatečně kvalitně zpracovat. Práce je chudá jak po obsahové, tak i po formální stránce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu E
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Řiháček, Jan

Předložená bakalářská práce je na nízké úrovni. Z hlediska splnění cílů zadání sice vyhovuje, ale mnohdy působí neuspořádaným a neúplným dojmem. Nedostatky jsou patrny již u první kapitoly. Jak už z jejího názvu „Zhodnocení součásti“ plyne, měla by se zabývat především vyráběnou součástí a ne popisem zmiňované firmy. V kapitole postrádám jakýkoliv podrobnější nákres vyráběné součásti, základní rozměry, sériovost výroby či rozbor použitého materiálu, přičemž celý popis materiálu a polotovaru se omezuje na necelé tři řádky textu. Z obr. 1 na str.10 není zřejmé, co přesně je cílem výroby. Úroveň práce snižují rovněž občasné překlepy a použití nekvalitních obrázků, u kterých jsou leckdy téměř nečitelné popisky (viz str. 15, obr. 2.15). V některých případech jsou v práci použity zavádějící, nic neříkající, obrázky (např. str. 18, obr. 4.2 apod.). V některých kapitolách, zabývajících se jednotlivými metodami výroby, není dostatečně vysvětlen princip, ať už textem nebo ilustrací, zejména pak v kap. 5. V kap. 6 se autor zabývá mimo jiné též rozborem délek obvodových hran a děr bez jakéhokoliv vysvětlení či nákresu odkud dané hodnoty získal. To samé platí i o rozborech strojních časů, kdy čtenář není seznámen s tím jakou metodou či výpočtem byly získány jednotlivé hodnoty. Až příliš často se autor při práci s citacemi odkazuje na jiné závěrečné práce. K literární rešerši tak používá, mimo uvedené, pouze 12 zdrojů převážně internetových odkazů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 80438