VEIS, S. Prvková analýza hořčíkových slitin pomocí spektrometrie laserem buzeného plazmatu (LIBS) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Doležal, Pavel

Cílem bakalářské práce Samuela Veise bylo posouzení možnosti detekce minoritních a stopových prvků v moderních hořčíkových slitinách, pomocí spektrometrie laserem buzeného plazmatu (LIBS), se zaměřením na lanthanoidy. V rámci bakalářské práce měl student dále pouze navrhnout adaptaci experimentální aparatury LIBS, nejvhodnější parametry záznamu LIBS a návrh způsobu kvalitativní, příp. kvantitativní analýzy vybraných stopových prvků. Vzhledem k zadání a cílům bakalářské práce student využil přístrojového vybavení laboratoře Katedry experimentální fyziky na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě. S ohledem na zaměření práce a především zájmu o danou problematiku se student nezabýval pouze návrhem metodiky, ale i vlastním ověřením navrženého postupu a validací metody analýzy hořčíkových slitin ZE10 a ZE41 pomocí metody LIBS. Student pracoval samostatně, případně dle pokynů vedoucího práce. Zvládl značně rozsáhlou problematiku, kvalitním a účelným způsobem využil celou řadu literárních zdrojů při zpracování rešeršní části práce. Nad rámec zaměření bakalářské práce vypracoval i experimentální část, která přinesla nové poznatky a experimentální data, které budou dále využity pro výzkumnou činnost v oblasti analýzy prvků vzácných zemin v pokročilých slitinách hořčíku. Během studia se student podílel na prezentaci výsledků z bakalářské práce na mezinárodní konferenci „8th International Conference on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS 2014)”. Výsledky bakalářské práce a navazujícího výzkumu budou dále prezentovány na konferenci „Journées LIBS France 2015“ a „8th Euro-Mediterranean Symposium on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy 2015 (EMSLIBS 2015)“. Závěrečná práce Samuela Veise na téma „Prvková analýza hořčíkových slitin pomocí spektrometrie laserem buzeného plazmatu (LIBS)“ svým rozsahem, kvalitou a úrovní zpracování prokazuje schopnost studenta samostatně a tvůrčím způsobem řešit odbornou problematiku. Doporučuji tedy bakalářskou práci Samuela Veise přijmout k obhajobě s celkovým hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fintová, Stanislava

Práca sa zaoberá hodnotením chemického zloženia horčíkových zliatin ZE10 a ZE41, konkrétne obsahu minoritných a stopových prvkov, pomocou metódy LIBS. Teoretická časť obsahuje poznatky o výrobe Mg a vplyve prísadových prvkov na vlastnosti Mg zliatin so zameraním sa na REE. Ďalej sú obsahuje popis spôsobov výroby tvárnených zliatin a spôsob označovania zliatin podľa ASTM. Následne popisuje metodiku LIBS a obsahuje aj charakteristiku najdôležitejších parametrov danej metódy, ktoré boli v práci analyzované s následným nastavením aparatúry LIBS na nameranie a interpretáciu získaných spektier. Na základe nameraných výsledkov a modelovaných spektrálnych čiar bola vytvorená tabuľka použiteľná pre bezkalibračnú LIBS metódu pre stanovenie chemického zloženia materiálov. V rámci cieľov práce mal študent navrhnúť parametre pre požitie metodiky LIBS, čo študent splnil a nad rámec cieľov práce toto nastavenie aplikoval v praxi. Navrhnutú metodiku overil a okrem kvalitatívnej analýzy u oboch zliatin (potvrdenie prvkov) vykonal aj kvantitatívnu analýzu chemického zloženia (stanovil množstvo prvkov) u zliatiny ZE10. Práca obsahuje množstvo dát a výsledkov, ktoré boli vzhľadom na znalosti bakalára dostatočne interpretované. Práca obsahuje primerané množstvo štylistických chýb vyplývajúcich z použitia cudzojazyčnej literatúry a multilinguálneho prostredia. Prácu odporúčam k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 80445