HOŠEK, J. Optimalizační modely pro energetické využití odpadu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Popela, Pavel

Student splnil požadavky zadání diplomové práce. Intenzívním samostudiem a četnými odbornými konzultacemi s více odborníky na UPEI (hlavní poděkování si zaslouží absolvent matematického inženýrství Ing. Michal Touš, Ph.D.) pronikl do aplikační problematiky energetického využití odpadu, kterou srozumitelně prezentoval v přehledových kapitolách 3 a 4, kde se věnoval souvisejícím energetickým jednotkám, zejména problematice spalovny komunálního odpadu a nákladovým kalkulacím. Seznámil se s rozmanitými nároky, které řešené problémy kladou na výběr a použití vhodných matematických poznatků. Jejich přehled pak kompaktně shrnul v kapitole 2. Vlastní výsledky autora obsahuje kapitola 5, kterou věnuje gradující posloupnosti devíti optimalizačních modelů, které s různou mírou přesnosti aproximují reálný problém. Výsledný komplexní model pak zahrnuje scénáře pro postižení neurčitosti rozložené v čase, dále pak technologická, ekonomická a empiricky podložená omezení, která rovněž zohledňují propojení teplárny a spalovny a kombinaci here-and-now investičního rozhodnutí s wait-and-see návratností investice. Nároky kladené na fázi tvorby modelů autor zvládl, implementaci realizoval v GAMSu a dosažené výsledky pro reálné a simulovaná data interpretoval v každé dílčí části. Práce je prvním vhodným, aplikačně orientovaným, krokem ke studiu otázek souvisejících s problematikou volby aproximujících optimalizačních modelů pro úlohy vícestupňové stochastické optimalizace založené na scénářích, kde důraz je kladen více na algebraické souvislosti než na numerické vlastnosti. Jako školitel doufám, že autor na svoji práci bude moci navázat dalším teoretičtěji pojatým výzkumem. V závěru posudku bych subjektivně vytkl dvě drobnosti, které ale nemění můj velmi kladný názor na úroveň práce: 1) Autorův souboj s reálnými daty, kdy usiloval o získání odhadů pro potřebná omezení ve svých modelech, vedl díky jeho soustředěnosti a úpornosti k řadě jeho výpočtových vítězství, některá ale asi měl podle mého soudu přece jen komentovat rezervovaněji, i když radost z úspěchu, čišící z některých autorových závěrů, je pro mne zcela pochopitelná. 2) Autor ve své práci musel kombinovat poznatky více oblastí a potýkal se s vhodnou prezentací jím vytvořených rozsáhlých modelů zahrnujících řadu prvků. Po diskusi se školitelem zvolil vlastní originální přístup, kterým se vypořádal s nároky na logické uspořádání, formátování a grafickou prezentaci výsledků práce. Jeho přístup v této oblasti jako kritický školitel považuji za velmi dobrý. Rád bych ještě podotkl, že pevně věřím, že toto mé hodnocení diplomant nebude považovat za moji odvetu vůči jeho velice zodpovědné až úporné a často i marné snaze domoci se mých konzultací k některým výzvám souvisejícím s detaily řešení velkých úloh. Plně oceňuji, že si vždy poradil a i stručně formulovanou radu dokázal pochopit, rozpracovat a promítnout do řešené práce, a to i pod časovým tlakem. Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bednář, Josef

Předložená diplomová práce má 53 stran a je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola se věnuje zavedení základních pojmů z regresní analýzy a optimalizace. Ve druhé kapitole je popsána technologie energetických jednotek včetně vlastních regresních modelů. Ve třetí kapitole jsou uvedeny základní vztahy popisující investiční a provozní náklady modelovaných zařízení. Těžištěm práce je poslední kapitola uvádějící 9 na sebe navazujících autorových optimalizačních popisujících problematiku transformace energie v teplárně a při zpracování odpadu ve spalovně. Jedinou poznámku mám ke kapitole 3.2.2., kde autor neuvedl, na jaké hladině významnosti testuje předpoklady o normalitě reziduí. Dle závěrů, které činí, se lze domnívat, že hladinu významnosti zvolil 0,005, což je pro inženýrské aplikace velice málo. Z hlediska formy je diplomová práce zpracována vyváženě. Graficky je na velmi dobré úrovni a text je adekvátně doplněn v potřebné míře vysvětlujícími obrázky a grafy. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě při státní závěrečné zkoušce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 80264