HOLAS, J. Testování lomové houževnatosti za vysokých teplot s využitím miniaturních CT těles [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Šiška, Filip

Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem zkoušení lomové houževnatosti ODS oceli MA956 za vysokých teplot pomocí mini CT zkušebních těles. Tato práce, vytvořená studentem Bc. Jiřím Holasem, je součástí výzkumného projektu GAČR 15-21292Y na Ústavu fyziky materiálů AV ČR. Téma práce v sobě spojuje dvě aktuální témata výzkumu, kterými jsou studium lomového chování materiálů vhodných pro termojaderné reaktory a problematiku určování lomových vlastností za pomoci miniaturních zkušebních těles. Student se zapojil do všech činností spojených s experimentem, od přípravy vzorků, přes provedení samotných zkoušek, až po vyhodnocení výsledků včetně fraktografické analýzy. Svěřené úkoly byl schopen po zaškolení provádět samostatně s kvalitními výsledky. Podařilo se mu tak splnit všechny zadané cíle práce. Velmi oceňuji postup studenta při psaní samotné práce, který vyžadoval pouze minimální zásahy z mé strany. Pan Holas prokázal velmi dobrou práci s literaturou a je schopen informace a myšlenky v textu jasně formulovat a logicky uspořádat. Za jistý nedostatek bych označil malou vlastní iniciativu ze strany studenta v průběhu řešení projektu. Z toho důvodu hodnotím jinak kvalitní práci celkovou známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kuběna, Ivo

Bc. Jiří Holas předložil diplomovou práci s názvem „Testování lomové houževnatosti za vysokých teplot s využitím miniaturních CT těles“. Práce má rozsah 58 stran a je členěna do několika logicky navazujících kapitol. Po krátkém úvodu následuje rešerše současného stav znalostí. Detaily experimentu jsou vysvětleny. Následují přehledné a graficky úhledné kapitoly výsledky a diskuze Autor se při uvádění použité literatury striktně drží normy ISO 690. Práce obsahuje jen výjimečně typografické chyby. Po formální stránce je diplomová práce na vysoké úrovni. Teoretický úvod obsahuje velké množství podkapitol, což se trochu negativně projevuje tím, že některé problémy jsou popsány příliš stručně, nicméně tento rozsah odpovídá diplomové práci. Popis experimentu je jasný s výjimkou řezného plánu, který na první pohled není zcela přehledný a obsahuje drobné nesrovnalosti. Mikrostruktura studované oceli byla studována pomocí světelné mikroskopie a je uvedeno, že je z těchto pozorování je vidět velké množství částici yttria, které ovšem mají velikost v řádu maximálně desítek nanometrů. Toto tvrzení založené pouze na pozorování světelnou mikroskopií je přinejmenším dost odvážné. Bylo také zjištěno, že plech je silně heterogenní, co se týče velikosti zrna. Trochu mi chybí přesnější charakterizace než velké a malé zrna. Byl změřen průběh tvrdosti přes tloušťku plechu, kde bylo změřeno, že střední oblasti plechu jsou tvrdší než okraje. Tento fakt byl velmi dobře popsán a vysvětlen. Student změřil J-R křivky materiálů pro tři různé teploty a vyhodnotil parametry, které následně diskutoval. Z uvedených závěrů a z práce jako celku plyne, že cíle práce byly splněny. Za přínos této práce mimo jiné považuji zvládnutí obtížného experimentu za zvýšených teplot. Práci doporučuji k přijetí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 80257