BASTL, M. Návrh elektroniky pro řízení dvoukolového nestabilního vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupa, Jan

Diplomová práce se věnuje návrhu a realizaci výkonové a řídící elektroniky pro nestabilní dvoukolové vozidlo. Součástí práce bylo seznámit se s aktuálním stavem vozidla Hummer a ve spolupráci s dalším diplomantem, který programoval a testoval bezpečnostní algoritmy, vytvořit komplexní návrh redundantní řídící struktury, který obsahuje senzoriku, výpočetní jednotky a nadřazený rozhodovací člen. Práce obsahuje rešeršní část, která se věnuje teorii analýzy rizik a zvyšování bezpečnosti řídících struktur. Dále se věnuje obvodu CPLD, který posloužil jako spolehlivý rozhodovací člen. Na základě zjištění aktuálního stavu bylo navrženo kompletní přepracování elektronické části vozidla. Student provedl návrh nové elektroniky a realizoval (včetně osazení) všechny potřebné komponenty, některé z nich byly předem nasimulovány, pro ověření správné funkcionality. Bylo nezbytné vytvořit základní firmware pro mikrokontrolér H-můstku a naprogramovat logický obvod CPLD v jazyce HDL. Student pracoval samostatně a velmi systematicky. Naučil se nový programovací jazyk pro obvody CPLD, pro vývoj používal výukových modulů a simulací, které urychlili vývoj finální aplikace. Možná až příliš velké úsilí bylo věnováno návrhu H-můstku, který je výkonný, kompaktní a velmi variabilní co se týče volby řídících signálů. Finální řídící jednotka se zdvojenými senzory a mikrokontroléry byla úspěšně otestována pomocí HIL simulací, které měl na starosti druhý člen týmu. Z důvodu náročnosti a rozsáhlosti úprav vozidlo zatím nebylo uvedeno do provozu, ale funkčnost celého systému byla jednoznačně prokázána. Formální náležitosti byly dodrženy, práce je logicky uspořádaná a graficky kvalitně zpracovaná, proto hodnotím výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klimeš, David

Rešeršní část je zpracována velmi jednoduchým a srozumitelným stylem. Je zde přehledově uvedena problematika související s návrhem elektroniky a software pro příslušné balancující vozidlo. V kapitole 4. u návrhu jednotlivých částí elektroniky působí práce místy zbytečně stručným dojmem (proč byla použita střída 0.5, je potřebný tepelný odpor chladiče vůbec reálný atd…). Po stylistické stránce je práce až na pár drobných překlepů velice povedená. Student prokázal schopnost pracovat systematicky a důsledně. Praktické návrhy elektroniky jsou vždy řádně podloženy výpočty a někdy i simulací obvodu. Celkově práce působí dobrým dojmem, propracovaně a přehledně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 80192