ČERVINKA, P. Komora pro elektronové svařování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Ladislav

Pan Bc. Petr Červinka byl při zpracování své diplomové práce stoprocentně samostatný. Naposledy jsem s ním byl v kontaktu zhruba před třemi roky, kdy jsme se na zadání domlouvali. Ke konzultaci se nikdy nedostavil, jeho práci jsem poprvé viděl až odevzdanou, takže jsem mu ani neudělil zápočet. Zadání si vyzvedl před čtrnácti dny, zřejmě jen proto, aby si je vložil do práce. Nejsem si jistý, zda mohu jeho práci jako vedoucí vůbec hodnotit. V práci se vyskytuje mnoho formálních nedostatků, ale je obhájitelná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Mrňa, Libor

Diplomová práce postihující jak konstrukční řešení , simulaci deformací a napětí vakuové komory, tak i návrh technologického postupu. Částečně je prověřen i praktickou zkouškou. Tato je bohužel degradována polovičatostí, neboť na vzorku byl proveden jen kořenový svar. Chybí provedení výplňových svarů a následné vyhotovení řezu s vyhodnocením makro a mikrostruktury a průběhů tvrdosti přes svar. Navrhovaný plyn pro svařování metodou MAG není vhodný. Běžně se pro tento typ oceli používá směs 2,5% CO2+Ar. Obr. 9.5 vyvolává pochybnosti, zda skutečně jde o plechy tl. 15 mm připravené pro zkoušky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 80217