PAVLOVÁ, V. Harmonizace daně z příjmů fyzických osob v Evropské Unii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopřiva, Jan

1) Z jakého důvodu je míra harmonizace DPFO v EU minimální a lze vůbec očekávat vyšší míru harmonizace v budoucnu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kubeš, Petr

Práce je zpracována v dostatečném rozsahu a informace v ní uvedené jsou napsány z většiny obsahově správně. Autor použil dostatečné množství informačních zdrojů a ve vyhovující míře dospěl ke stanoveným cílům. Práce je také napsaná přehledně a je dobře graficky zpracovaná. Autor použil adekvátní postup při řešení cílů práce. Avšak v praktické části se nachází několik obsahových nesrovnalostí. V první řadě je v práci uvedena chybně informace o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti, které byly nahrazeny daní z nabytí nemovitých věcí. Autor práce dále nezaznamenal změnu termínů pro podání daňového přiznání, které již nejsou 31.3 a 30.6, ale 1.4 a 1.7 dle daňového řádu. Chybně je v práci uvedena také daňová uznatelnost sociálního pojištění u OSVČ, uvedená informace platila pouze do roku 2008. Jako poslední bych uvedl nesrovnalost ve výpočtu sociálního pojištění u OSVČ, kde autor uvádí výpočet záloh jako výpočet skutečné výše pojistného a nezmiňuje výpočet zdravotního pojištění. I přes výše uvedené je práce zpracována dobře a obsahové chyby neovlivňují celkové výsledky a závěry práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 85688