ŽUNDÁLEK, M. Návrh kalkulačního systému pro vybraný druh výrobku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce řeší potřebnou problematiku ekonomického vyjádření zpracování vybrané komponenty jako základu pro porovnání kalkulace podnikové a typového kalkulačního vzorce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Předložené cíle splnil
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Způsob řešení je sestaven tak, jak byly předány informace k vybrané komponentě
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Dosažení výsledky byly konfrontovány s zaběhlými zvyklostmi v praxi.
Praktická využitelnost výsledků C Podporuje přístup, který je v praxi využíván.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava je na úrovni požadavků bakalářské práce
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce je zpracována jak s knižními zdroji, tak i elektronickými i podnikovými zdroji.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Bařák, Martin

Prakticky bez připomínek, pouze doporučuji v budoucnu kontrolu řazení obrázkových a tabulkových dat v dokumentech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 85598