MACHÁČEK, J. Návrh strategie řízení nákupu v nadnárodních společnostech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce řeší významnou oblast podnikové činnosti a tou je bezesporu nákup. Poskytuje data pro výběr dodatelů z pohledu strategie i operativy, což považuji za klad diplomanta.-

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíle, uvedené ve zúžené formě byly splněny pro podnik v realizovatelném pojetí.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Metody byly zvoleny správně pro důležitost nákupní činnosti v podnikatelském subjektu a tomu odpovídá i postup řešení od teorie do návrhu řešení.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Sestavené výsledky řešení byly slovně v plném rozsahu zpracovány, alezávěry jsoiu vyjádřeny spíše odborným odhadem.
Praktická využitelnost výsledků B Pro významnou oblast zajištění zdrojů pro podnikatelskou činnost je postavení výsledků návrhu významné k rozvoji podnikání
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava i jazykové kultura odpovídá požadavkům inženýrské práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Postrádám vetší rozsah uvedených použitých informačních zdrojů, i když způsob zpracování odpovídá použití dalších zdrojů.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Herynk, Richard

Diplomant se v práci zabývá problematikou nákupu, který je důležitou součástí strategie k uskutečnění cílů firmy. V práci definoval zásadní témata, která je nutné v rámci strategického nákupu řešit a implementovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 67201