ZÚBEROVÁ, Z. Fatigue Properties of Magnesium Alloy AZ31 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Šandera, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Lukáč, Pavel

Navrhovaná známka

Bokůvka, Otakar

Navrhovaná známka

Věchet, Stanislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 24769