KRČMA, J. Studie principů a návrh kinematické struktury pantografického zvedání zubolékařského křesla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolíbal, Zdeněk

Student přišel s vlastním návrhem zadání, které směřuje k praktické aplikaci. postup práce pravidelně konzultoval s vědoucím práce, kterou řešil v alternativách. Vybraná alternativa je podkladem k dalšímu budoucímu konstrukčnímu řešení. Celkově předložená práce překračuje v mnohém požadavky na bakalářskou práci a je odrazem studentových schopnosti se orientovat v tvůrčí strojírenské praxi. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kočiš, Petr

Splnění požadavků a cílů zadání: Návrh kinematické struktury pantografického zvedání zubolékařského křesla byl proveden na špičkové úrovni. Studie principů je ale až příliš stručná a omezuje se na jediného výrobce. Postup a rozsah řešení: Kinematická struktura byla navržena velmi podrobně, student zvolil správný postup ke zjištění silového namáhání mechanismu a určení požadavků na pohon. Na druhou stranu se mohl zmínit o tom, jakým způsobem se projeví přítomnost pasivních odporů v rotačních vazbách mechanismu a jak velký vliv bude mít v návrhu pohonu. Vlastní přínos a originalita: Přínos bakalářské práce je obhájen v závěru v jeho posledním odstavci. Vzhledem k běžnému použití pantografických mechanismů na zvedání zubolékařských křesel utrpělo řešení bakalářské práce na originalitě. Schopnost interpretace výsledků dokázal student především v kapitolách 3.2 a 3.3. Využitelnost výsledků v praxi je rovněž podložena posledním odstavcem závěru. Díky logickému uspořádání práce jsem neměl problémy se v problematice rychle zorientovat a pochopit myšlenky, které autor vložil do bakalářské práce. Grafická, stylistická úprava a pravopis jsou provedeny na vysoké úrovni, jedinou výhradu mám k části souvětí „Nevýhodou ale zůstala snadná možnost programování polohy křesla, …“ kde si pravděpodobně vlivem překlepu tato věta protiřečí. Práce s literaturou včetně citací: Student čerpal z norem, které se vztahují na přístroje ve zdravotnictví.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83836