KRAUS, V. Dvounohý kráčivý robot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Šteffan, Pavel

Student Václav Kraus vypracoval bakalářskou práci na téma „Dvounohý kráčivý robot“. Výstupem jeho práce je praktická konstrukce dvounohého kráčivého robota. Student robota navrhl jak po stránce elektroniky a ovládacího SW, tak také po mechanické stránce. Navržené tělo robota vyrobil pomoci 3D tisku na ústavu mikroelekroniky. Student pracoval maximálně samostatně, během řešení práci pravidelně konzultoval a sám navrhoval možná řešení. K řešení student přistupoval zodpovědně s velkým odhodláním a nadšením. Formální stránka práce je na dobré úrovni, přesto se objevují místy překlepy. Text předložené bakalářská práce a výsledky, kterých student dosáhl, jsou dle mého názoru na velmi vysoké úrovni. Práce ukazuje, že se student zmíněné problematice důkladně věnoval a rozumí jí. Navrhuji proto práci k obhajobě se stupněm výborně a počtem bodů 100.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Háze, Jiří

Student si navrhl velmi zajímavé a zábavné téma, které je zejména z pohledu mládeže aktraktivní a tím je návrh a realizace robota. Hned na úvod musím konstatovat, že úkol byl splněn beze zbytku a jedná se až o nadstandartní řešení. Student v práci logicky popisuje jednotlivé úkony řešení od teoretického rozboru přes návrh kostry a elektroniky robota až po samotnou realizaci včetně nutného obslužného programu a příslušných vývojových diagramů. Práce se velmi dobře čte a je kvalitně zpracována i po odborné stránce. Mám pár drobných výhrad k textaci a fomálním aspektům práce. Občas se objeví chyby v gramatice, skloňování či shodě podmětu s přísudkem. Tečka na konci věty by měla být až za citacemi. Popisek tabulky se umísťuje nalevo. Po nadpisu kapitoly musí následovat text a ne ihned podkapitola. Nejsem si jist vhodností slovního spojení nízká hmotnost, malá hmotnost je asi vhodnější. Nelze používat zkratky a označení protokolů nebo součástek hned na začátku věty nebo na začátku nadpisu kapitoly např. ATmega1280. I přes tyto drobnosti musím opět zdůraznit vysokou kvalitu práce a proto ji hodnotím stupněm A a doporučují komisi ji navrhnout i na Cenu děkanky.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 85929