MOŠKOŘ, J. Manipulace s materiálem ve skladě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Štroner, Marek

Autor k dané bakalářské práci Manipulace s materiálem ve skladě přistupoval samostatně, bohužel nevyužíval plně konzultací a práci zpracovával na poslední chvíli, což ovlivnilo i jeho celkové hodnocení. Kladně lze hodnotit grafickou úroveň práce, včetně výkresů, bez pravopisných chyb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Dvořák, Milan

Autor předložené bakalářské práce plně nevyužil zadanou odbornou literaturu při řešení vlastní BP s názvem: Manipulace s materiálem ve skladě.Předložené varianty uskladnění čtyř druhů plechu a jejich dělení stříháním ve skladě jsou řešeny dvěma způsoby a to uložení na podlahu skladu nebo do regálů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 83874