HYNKOVÁ, B. Měření prachových částic (TZL) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Štelcl, Otakar

Při zpracování celého úkolu si studentka počínala velmi dobře. Vhodně kombinovala vlastní poznatky a poznatky získané studiem. Práce se zabývá problematikou měření TZL. Studentka se aktivně zúčastnila experimentu, který ve svém díle popsala. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrnčířová, Michaela

Bakalářská práce se zabývá měřením prachových částic v malých kotlích. Tato problematika je velice rozsáhlá a složitá, proto se studentka zaměřila konkrétně pouze na gravimetrickou metodu. Práce je rozsahově adekvátní a popis gravimetrické metody dostačující. Oceňuji rozsah vlastního experimentálního měření. Práce má jisté nedostatky týkající se citace a stylistické stránky. Práce splňuje veškeré požadavky a doporučuji ji k obhajobě, hodnotím známkou za B/velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83897