PLANER, J. Světlem ovládané biomolekuly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kulhánek, Petr

Rád bych ocenil přístup studenta k řešené problematice, kdy musel skloubit několik teoreticky i technicky náročných přístupů z oblasti výpočetní chemie. Studentem vytvořené modely fotocitlivého iontového kanálu a AFM hrotu budou využity v dalším výzkumu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bartošík, Miroslav

Bakalářská práce Jakuba Planera je zaměřena na využití metod molekulární dynamiky a teorie funkcionálu hustoty pro výpočty biochemického fotocitlivého iontového kanálu a vodního menisku mezi hrotem atomárního silového mikroskopu a povrchem. Navzdory šíři uvedené problematiky se podařilo autorovi v problematice výborně zorientovat, což dokládá text, který je psán srozumitelně a s přehledem. V případě simulace vodního menisku oceňuji dosažení tvaru, který odpovídá reálně měřené skutečnosti prostřednictvím environmentálního SEM, a který je možné použít pro zjištění dalších fyzikálních parametrů. Občasně jsem zaregistroval gramatické nepřesnosti, které uvádím v příloze, které však nijak nenarušují vynikající kvalitu práce, kterou celkově hodnotím jako výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Vácha,, Robert

Práci hodnotím jako výbornou s neobvyklým množstvím kvalitně odvedené práce. Hodnocení B u formálních náležitostí je způsobeno použitím hovorového jazyka a neúplného dodržení jednotného citačního stylu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83930