CHRÁSTECKÝ, M. Příprava a realizace mezinárodního závodu ve freestyle lyžování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kotrbáček, Václav

Autor ve své práci navrhuje změny v organizační struktuře, propagaci a programu mezinárodního závodu ve freestylovém lyžování, čímž pokrývá zadání a stanovené cíle bakalářské práce. Na základě porovnání předcházejících ročníků navrhuje změny, které by měly zefektivnit a zatraktivnit tuto sportovní sportovní akci a základě dotazníkové metody se pak snaží zjistit dosavadní spokojenost sponzorů s předcházejícími ročníky a jejich další možné zapojení v budoucnosti. Zároveň v práci přehledně představuje tuto relativně mladou sportovní disciplínu. Práce je velmi obsáhlá a vyskytují se v ní pravopisné i formální chyby. Práci hodnotím velmi dobře a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Autor ve své práci velmi dobře pokrývá zadání i stanovené cíle bakalářské práce.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Velmi dobře volí postup řešení a použité metody jsou adekvátní řešené problematice.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Autor dobře interpretuje dosažené výsledky a dokáže z nich vyvozovat závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Výsledky práce jsou velmi dobře využitelné i prakticky.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Po formální stránce je práce dobře uspořádaná a odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci, ale použitá terminologie a odborná jazyková úroveň vykazuje nedostatky.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce s informačními zdroji je na velmi dobré úrovni a odpovídá normě .
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ing.Jana Michlíková

Student ve své bakalářské práci obsáhnul všechny stanovené cíle, které měly být naplněny. Aktivně spolupracoval s pořadatelem závodu, který mu poskytl veškerý potřebný materiál. Zvolené metody a analýza současného stavu je kvalitně zpracovaná, a tak z ní student mohl vyvodit potřebné údaje, pro návrh průběhu závodu a jeho inovací. Ve svém dotazníku se zaměřil na oblast sponzoringu, která je pro pořádání této sportovní akce zásadní. Se získanými informacemi dále pracoval. Zároveň velmi přehledně představil netradiční sport freeskiing, což bylo z teoretického hlediska nezbytné. Práce je zpracovaná podrobně a svědomitě, a i když můžeme nalézt překlepy, je srozumitelná a dobře vypracovaná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 85834