IŠTVÁNKOVÁ, Š. Vybrané formy podnikání a jejich zdaňování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Brychta, Karel

V rámci bakalářské práce se její autorka zabývala komparací vybraných forem podnikání z pohledu jejich zdaňování. Bakalářská práce byla zpracována pro konkrétní subjekt, byť pro modelová data. Autorka bakalářské práce prokázala v rámci řešení zadaného problému schopnost řešit zadaný úkol. Práce je čtivá a uspořádaná velmi přehledně do logických celků. Domnívám se, že bakalářská práce může sloužit jako cenné vodítko (etalon) pro posuzování vybraných forem podnikání (živnost vs s.r.o.).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Heligrová, Ilona

Bakalářská práce zaujme svým velmi výstižným a podrobným, vyjímečně praktickým postupem, zda podnikat jako FO nebo jako korporace,důvody jsou uvedeny a propočítány precizně. Závěry bakalářské práce jsou zcela v souladu s platným daňovým zatížením a jsou skutečnou pomůckou při rozhodování o založení korporace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 85824