ULČ, J. Management a řízení sportovního klubu VK Příbram [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kundera, Václav

Práce je na výborné úrovni, splňuje všechny formální náležitosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíle byly splněny
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Bez připomínek
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Velmi dobré
Praktická využitelnost výsledků A Snad budou výsledky použity do praxe odpovědnými osobami
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Bez vážnějších chyb a nedostatků
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Použito dostatek literárních i internetových zdrojů.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Slezáček, Milan

Předložená BP splňuje vytyčené cíle v plném rozsahu zadání, analyzuje situaci klubu jak po stránce managementu, tak i po stránce ekonomické. Autor pracuje se získanými daty, informacemi a navrhuje reálná opatření vedoucí ke změnám v příjmové oblasti klubu a jejich přímou vazbu na změny ve vedení a k úplné profesionalizaci celého chodu sportovního klubu. Práce je zpracována bez formálních chyb a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíle splněny v souladu se zadáním
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup a řešení je adekvátní pro dané cíle práce
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Dosažené výsledky mají odpovídající hodnotu a vyvozují závěry vedoucí k maximální profesionalizaci klubu ve všech složkách
Praktická využitelnost výsledků A Výsledky a závěry jsou plně využitelné pro další činnost klubu
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Jazyková úroveň a terminologie odpovídá bakalářské práci
Práce s informačními zdroji B Informační zdroje byly použity v četnosti odpovídající bakalářské práci
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 85801