MATĚJKOVÁ, Z. Návrh a vytvoření optimalizace pro firemní web [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Řešetková, Dagmar

Předložená BP se zabývá komplexní optimalizací webových stránek kadeřnictví v Brně-Líšni a návrhem a vytvořením jednoduchého redakčního systému pro jejich správu. Teoretická část představuje technologie využívané pro tvorbu www stránek a vysvětluje základní pojmy spojené s tvorbou stránek. Analytická část se snaží identifikovat a zhodnotit vnější a vnitřní okolí firmy a samostatná část je věnována analýze webů konkurenčních salónů nacházejících se v bezprostředním okolí kadeřnictví. Vzhledem k tomu, že optimalizované stránky mají oslovit nové potenciální zákazníky je vhodně zvolena jako metrika pro srovnání analýza SEO a User Experience (UX). Stejných metrik je využito i pro analýzu stávajícího stavu. Praktická část popisuje návrh vlastního řešení na základě požadavků zadavatele, moderních trendů a výsledků analytické části. V praktické části je řešen také návrh jednoduchého redakčního systému. Jako pozitivum vidím responsivní návrh řešení. Z pohledu SEO má však prezentovaný návrh zásadní nedostatky z pohledu chybného využití klíčových slov v textu (viz. např. str. 54, Obr. 42 - neklíčové slovní spojení v nadpisu první úrovně, chybějící alternativní popisky jak u odkazu, tak u obrázku, klíčové slovo umístěné pouze v neutrálním tagu span). V závěru práce je nastíněno ekonomické zhodnocení a výhled do budoucna. Všechny do budoucna navrhované změny bych doporučovala realizovat už v rámci této práce a považuji je za nezbytné. Předložená práce svou kvalitou nicméně odpovídá obsahu předmětů vyučovaných na FP v oboru MI a výtky se týkají především znalostí, které může autorka získat praxí. Otázky k obhajobě: 1) Jaké další marketingové nástroje pro svou propagaci by mohlo kadeřnictví využít? 2) Na základě čeho jste se rozhodla pro vlastní řešení redakčního systému a ne např. pro ASP řešení nebo řešení hotové?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Weirich, Pavel

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 85887