BÍLEK, M. Analýza tvaru sacích kanálů současné koncepce diferenciálně čerpané komory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Maxa, Jiří

Jako vedoucí diplomové práce mohu vyjádřit, že přístup diplomanta ke zpracování práce byl příkladný, na zadání pracoval průběžně a časový plán plnil bez problémů se snahou o rychlé, ale odpovědné vypracování. Spolupráce s diplomantem byla bezproblémová, při práci prokazoval odpovědný a cílevědomý přístup a jeho vystupování je velmi seriózní. Se zadanými podklady dovedl pracoval samostatně. I proto je úroveň odevzdané práce na dobré úrovni a nastiňuje i další možnosti při vývoji diferenciálně čerpané komory. Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuji diplomanta hodnotit stupněm výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Vyroubal, Petr

Pan Bílek zpracoval svou diplomovou práci na téma Analýza tvaru sacích kanálů současné koncepce diferenciálně čerpané komory v rozsahu 80 stran a je členěna do 13 kapitol. V úvodních kapitolách nás student seznamuje s popisem jednotlivých typů elektronových mikroskopů. Nezbytnou součástí je pak kapitola popisující proudění tekutin, jenž dává základ pro tvorbu matematicko-fyzikálního modelu popisujícího diferenciálně čerpanou komoru a její jednotlivé varianty. Dále jsou pak popsány jednotlivé varianty komor, které diplomant analyzoval. Výsledky jsou podrobně a přehledně diskutovány v závěrečných kapitolách a jsou vyobrazeny ve formě barevných map a grafických závislostí. V závěru je pak provedena diskuze výsledků s výběrem nejvhodnější varianty. Práce je po grafické stránce velice pěkně upravena. K práci mám však následující připomínky: Bylo by vhodné, na některém z obrázků diferenciálně čerpaných komor zobrazit, kde se vyhodnocovaná dráha nachází. Grafické závislosti v kapitole 13 jsou evidentně exportovány z Fluentu, nejsou tu tedy popsány česky, navíc by bylo vhodné do grafů znázornit, kde se nachází jednotlivé clony PLA1 a PLA2. Nikde v práci není popsáno, jaké typy okrajových podmínek řešení jsou použity, kam byly zadány a nejsou ani vyčísleny. Jelikož byly jednotlivé varianty diferenciálně čerpané komory modelovány, nebylo by od věci do práce umístit alespoň základní technickou dokumentaci o navrhovaných variantách, abychom měli alespoň základní představu o rozměrech modelu. Předkládaná práce je přínosná z hlediska konstrukce výpočtového modelu, který podstatně ulehčuje testování nových koncepcí diferenciálně čerpaných komor pro ESEM, které by se těžce zaváděli do praxe z hlediska časové náročnosti testování a financí. Zadání bylo splněno a dle výše uvedeného doporučuji práci k obhajobě a hodnotím práci 85b B

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 85721